วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2550

ความงาม

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ นางสมใจ
นามสกุล ศรีวงค์ษา
นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)
ชั้นปีที่ 2 รุ่น 16